کلیپ/ بازار بورس ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۷
قصار/ عکس نوشته فانتزی ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۱
کلیپ/ دیرین دیرین (دورکاری) ۱۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۷
صوت/ سرود سردار سلیمانی ۱۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۸
متنک /دومینوی شیطانی ۱۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۸
صوت /شباهت نماز به سوزن نخ ۱۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۱
عکس/ دنیای پر کوسه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۵
شعر/ ذکر زلف تو ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۰
عکس نوشته/ دعوتم کن کربلا ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۷