تصویرنوشته / تنهایی را شکست بدهیم ۲۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۹
تصویرنوشته / بهترین خطاکار ۲۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۳
عکس نوشته / شفا دهنده ۲۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۱
تصویر نوشته / از برکات کرونا ۲۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۷
عکس نوشته / یاری خدا نزدیک است ۲۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۹
مجموعه تصویرنوشته درباره دوست ۲۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۶
عکس نوشته / ناامیدی و استغفار؟! ۲۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۴
تصویر نوشته / منتظر شبانه روزی ۲۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۱