روزگار غریبی است
مراقب نمکدان های زندگی تان باشید
نمکدان را که پر میکنی توجهی به ریختن نمکها نداری ...
طراحی و تولید : ایران سامانه