قصاری از شهید مطهری درباره عشق
زن آفریننده عشق است، و عشق آفریننده مرد، و مرد آفریننده تاریخ.
روزگار غریبی است
مراقب نمکدان های زندگی تان باشید
نمکدان را که پر میکنی توجهی به ریختن نمکها نداری ...
طراحی و تولید : ایران سامانه