کد خبر: ۱۰۴۵
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۲
قهرمان زندگی شما کیست؟
قهرمان زندگی ما هر کسی باید تاریخ حیات خودش را به یاد داشته باشد و هرچند وقت یکبار آن را مرور کند، و در حال عبور از تاریخ زندگی خودش آن را یادداشت کند. ما هرکدام قهرمان تاریخ زندگی خودمان هستیم. نباید این قهرمان را تنها بگذاریم. باید با مرور تاریخ زندگی او، به ساختن آینده او کمک کنیم.

قهرمان زندگی ما

هر کسی باید تاریخ حیات خودش را به یاد داشته باشد و
هرچند وقت یکبار آن را مرور کند، و در حال عبور از تاریخ زندگی
خودش آن را یادداشت کند. ما هرکدام قهرمان تاریخ
زندگی خودمان هستیم. نباید این قهرمان را
تنها بگذاریم. باید با مرور تاریخ زندگی او،
به ساختن آینده او کمک کنیم.


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه