قصار / عشق تاریخ ساز
قصاری از شهید مطهری درباره عشق

قصار / عشق تاریخ ساز

زن آفریننده عشق است، و عشق آفریننده مرد، و مرد آفریننده تاریخ.
روزگار غریبی است
مراقب نمکدان های زندگی تان باشید

روزگار غریبی است

نمکدان را که پر میکنی توجهی به ریختن نمکها نداری ...
طراحی و تولید : ایران سامانه