تصویر نوشته ای درباره بی بصیرتی
عکس نوشته ای درباره بی طرف بودن در جریان های سیاسی در دنیا
طراحی و تولید : ایران سامانه