قصار / بی طرفی
تصویر نوشته ای درباره بی بصیرتی

قصار / بی طرفی

عکس نوشته ای درباره بی طرف بودن در جریان های سیاسی در دنیا
طراحی و تولید : ایران سامانه