در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم !!!
گاهی برای زمزمه و نجوای خود گوش نامحرمان را انتخاب می کنیم در حالیکه:

در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم !!!

طراحی و تولید : ایران سامانه