قصار / حراف بی مغز
حرف زدن با مغز خالی

قصار / حراف بی مغز

نمی دانم چرا مردم حرف زدن با دهان پر را بد می دانند ، ولی حرف زدن با مغز خالی را نه! (اورسن ولز)
طراحی و تولید : ایران سامانه