کد خبر: ۱۰۸۲
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۴
مجموعه تک بیتی های حافظ
مجموعه تصویر نوشته/ تک بیتی های حافظ

دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آییمجموعه تصویر نوشته/ تک بیتی های حافظ


غبار غم برود، حال خوش شود حافظ

مجموعه تصویر نوشته/ تک بیتی های حافظ


دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور
مجموعه تصویر نوشته/ تک بیتی های حافظ

دنیا وفا ندارد
ای نور هر دو دیدهمجموعه تصویر نوشته/ تک بیتی های حافظ


دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخورمجموعه تصویر نوشته/ تک بیتی های حافظ


ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام جان
جان به غم هایش سپردم نیست آرامم هنوزمجموعه تصویر نوشته/ تک بیتی های حافظ

من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش


مجموعه تصویر نوشته/ تک بیتی های حافظ

خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد؟
بگذر ز عهد سست و سخن‌های سخت خویش

نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه