کد خبر: ۲۱۱
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۲
مناجات و نحواهای عاشقانه با خدا
خدایا مرا ببخش به خاطر تمام درهایی که کوبیدم و خانه تو نبود پروردگارا ! ببخش مرا که آن قدر که حسرت نداشته هایم را خوردم، شاکر داشته هایم نبودم


خدا: ناراحتید ، غمگینید، احساس دلتنگی دارید، من فقط به اندازه یک دعا با شما فاصله دارم با من حرف بزنید

پروردگارا ! ببخش مرا که آن قدر که حسرت نداشته هایم را خوردم، شاکر داشته هایم نبودم
پروردگارا ! ببخش مرا که آن قدر که حسرت نداشته هایم را خوردم، شاکر داشته هایم نبودم
خدایا از تو امان می خواهم از روزی که مال و فرزند سودی ندارد!
خدایا از تو امان می خواهم از روزی که مال و فرزند سودی ندارد!
خدا: ناراحتید ، غمگینید، احساس دلتنگی دارید، من فقط به اندازه یک دعا با شما فاصله دارم با من حرف بزنید
خدا: ناراحتید ، غمگینید، احساس دلتنگی دارید، من فقط به اندازه یک دعا با شما فاصله دارم با من حرف بزنید
خدایا مرا ببخش به خاطر تمام درهایی که کوبیدم و خانه تو نبود
خدایا مرا ببخش به خاطر تمام درهایی که کوبیدم و خانه تو نبود
خدایا تو را سپاس می کنم و شکر می گویم که چشمهایم می بیند، گوشهایم که می شنود و دستها و پاهایم که حرکت می کنند و عزیزانی که در کنارم هستند.
خدایا تو را سپاس می کنم و شکر می گویم که چشمهایم می بیند، گوشهایم که می شنود و دستها و پاهایم که حرکت می کنند و عزیزانی که در کنارم هستند.


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه