کد خبر: ۶۸
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۸
چگونه بعض ها به گناهان بزرگ دچار می شوند؟
وقتی که از گناهان کوچک هراس نمی کنیم. وقتی گناهان کوچک را تکرار می کنیم. وقتی قبح نافرمانی الهی شکسته می شود. نفس آماده ارتکاب گناهان بزرگ و نافرمانی های عظیم تر می شود.

نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه