کد خبر: ۸۹۵
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۱
انسان با استغفار چه کار می تواند بکند؟
قدرت انسان آن قدر زیاد است که می تواند با عظمت ترین تغییرات را در عالم ایجاد کند، با عظمت ترین تغییر در عالم تغییر نظر خداست.
متنک/ بزرگ ترین تغییر عالم

با عظمت ترین تغییر در عالم

قدرت انسان آن قدر زیاد است که می تواند با عظمت ترین تغییرات را در عالم ایجاد کند، با عظمت ترین تغییر در عالم تغییر نظر خداست.
انسان می تواند با استغفار خدای قهار را از خود راضی کند؛ و با گناه، نظر خدای مهربان را به خود تغییر دهد و با دعا و تضرع
تصمیم خدای بزرگ رادرباره خود تغییر دهد.


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه