کد خبر: ۹۵
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۴
حجاب و پوشش :


و اقعیت اینست که در دنیای معاصر، شاهد شعبده بازی و تردستی های علمی و رسانه ای هستیم به نحوی که موجب حجاب فهم و دید مردم نسبت به حقایق می شود.

در دنیای کنونی پوشیده  بودن  چشم را نسبت به حقایق تحمل می کنند، لیکن پوشیدگی و حجاب را تحمل نمی کنند؟ چرا؟؟


تن عریان، لذت طلبی ، و دمی خوش بودن می تواند آدمها را به ابزاری سطحی نگر تبدیل کند که به راحتی می توانند مهره های سرمایه داران و حاکمان قرار گیرند.

وقتی که فرد  به جای تفکر به هدف آفرینش، درست زندگی کردن، مسئول بودن نسبت به دیگران ، با چشم بسته پیگیر رفاه شخصی، رقابت مالی، موقعیت اجتماعی، لذتهای فردی و جمعی باشد، آنگاه حاکمان سرمایه دار می توانند با برانگیختگی حرص او  و طعمه قرار دادن لذتها، او را به سوی منافع خود بکشند. و اینگونه چشمان او را ببندند.

به همین منظور هست که لذت طلبی سکس، رفاه و لذت طلبی بسیار بسیار مهم نشان داده می شود. و هدف گرایی، غایت نگری و ارزشها به حاشیه رانده شده است و تحریف گردیده اند.

دنیای علم زده امروز ، به منافع سطحی کوتاه مدت و لذتهای مقطعی افراد می پردازد. و با این فلسفه:  چشم پوشیده آری، تن پوشیده هرگز


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه