صوت/ اگر مردی به خودش نرسد، زنش فاسد میشه
زینت مرد برای خانمش او را از فساد نجات می دهد. زینت زن برای شوهرش به نجات شوهرش از فساد کمک می کند
طراحی و تولید : ایران سامانه