قصاری از الوین تافلر نویسنده و پژوهشگر
بی سواد در قرن بیست و یکم فردی نیست که توانایی خواندن و نوشتن ندارد، بلکه فردی است که نمی تواند بیاموزد، آموخته های غلط را فراموش کند و آن را با آموزه های صحیح جایگزین کند.
قصاری درباره موفقیت
طراحی و تولید : ایران سامانه