اگر می خواهی درست زندگی کنی:
ای برادر تو همان اندیشه ای ما بقی خود استخوان و ریشه ای
از همه پتانسیل های خویش بهره ببریم
ضعفهایمان را به قوت تبدیل کنیم
عکس/از سرمایه درون گاوصندوق وجودت استفاده کن
سالهای دل طلب جام جم از ما می کرد آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد
طراحی و تولید : ایران سامانه