ریشه یابی خودخواهی و غرور در سخن معصومین (ع)
افراد مغرور و خودخواه را بیشتر بشناسیم:
3 پیامد و نتیجه در پی چسبیدن و وابستگی به دنیا
با وابستگی و چسبیدن به دنیا رخ می دهد:
طراحی و تولید : ایران سامانه