تصویرنوشته / زینت دنیا
چرا جهان سومی نامیده می شویم
زندگی دنیا برای کافران زینت داده شده است
طراحی و تولید : ایران سامانه