سراب ازدواج در دوستی های اینترنتی و شبکه های اجتماعی
در پی گسترش شبکه های اجتماعی:
متاسفانه جهش ناگهانی ارتباط از طریق شبکه های اجتماعی آسیب های زیادی را متوجه قشر جوان کرده است. یکی از این آسیب ها ساده انگاری ها و خوش بینی ها نسبت به انتخاب همسر از طریق اینگونه شبکه هاست.
راهکار
مدام می گوییم فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ال است و بل است. شاید شما بگویی پس خود شما در این فضای آلوده فرهنگی چه می کنی و چرا وقتت را تلف می کنی. جواب این است که...
فضای مجازی؛ شوک فرهنگی یا شکوفایی فرهنگی؟!!!
نگرانی ها در خصوص گوشی های هوشمند و فضای مجازی
این روزها شبکه های اجتماعی ، فضاهای اجتماعی و گوشی های همراه و بازیهای شبکه ای وقت زیادی از ما رو می گیرد. واقعا نحوه استفاده از این فضای مجازی به شکوفایی فرهنگی می انجامد یا شوکی فرهنگی هست که وقت تجربه و مطالعات عمقی و تفکر را از ما می گیرد؟!!
جاسوسی شبکه های اجتماعی
مشترک عزیز... تا شما حال و احوال بکنی؛ منم یه چرخی توی اطلاعاتت بزنم... هر چی باشه شما سرمایه مایی.
طراحی و تولید : ایران سامانه