تصویر نوشته / او سعادتمند نیست
تصویر نوشته درباره دانش
امام صادق علیه السلام : کسی که بهره ای از دانش ندارد معنا ندارد که دیگران آن را سعادتمند بدانند.
طراحی و تولید : ایران سامانه