قصار و سخنان بزرگان در اهمیت زمان حال
گردآوری همه آنچه که مهم هست در:
خیلی وقت کار امروز را به فرد می اندازیم گاهی غصه فردا را می خوریم. گاهی در حسرت گذشته می نشینم. گاهی برای آینده می ترسیم. گاهی در خاطره گذشته افسرده می شویم اما فراموش می کنیم که اکنون و ا لان زمانی هست که یک وقتی آینده ما بوده است و فردا نیز گذشته ما خواهد بود.
طراحی و تولید : ایران سامانه