اگر به جای گفتن
اگر به جای گفتن: دیوار موش دارد و موش گوش دارد، بگوییم: ملائکه در حال نوشتن هستند...
عمل بدون علم وحشتناک تر از علم بدون عمل!
علم یا عمل
مضرات علم بی عمل به شخص عالم باز می گردد ولی عمل بی علم می تواند جامعه ای را به انحطاط بکشد.
آدم های عاقل همیشه شک دارند!
تمام مشکل دنیا این است که احمق های متعصب از حرفشان مطمئن هستند ، اما آدم های عاقل همیشه شک دارند. (برتراند راسل)
طراحی و تولید : ایران سامانه