دو دسته
فیلمی درباره ماهواره و اثراتش
فیلم/اعتیاد فضای مجازی
هشدار : اعیتاد به فضای مجازی به ویژه گوشی ها همراه پیشرونده و سقوط دهنده هست
طراحی و تولید : ایران سامانه