تصویرنوشته / بی عرضگی
منفی نگری دردی است که درمانش دست خود ماست
برخی ها تا وقتی ازشان تعریف می کنند به نظرشان کار درستی انجام می دهند. در مسیر درست هستند و دلگرم به تمجیدهای دیگران، کارشان را ادامه می دهند. و وقتی کسی یک پالس منفی می فرستد...
عکس نوشته / چاپلوسی
تصویر نوشته ای درباره چاپلوسی
دوستدار حقیقی تو کسی است که از تو چاپلوسی نمی کند.
عکس نوشته انگلیسی جالب
از شما ممنونم به خاطر اینکه منو وقتی بلند کردی که پایین بودم و روی زمین
مجموعه ی تصویرنوشته و عکس نوشته انگیزشی
هشدار: جای خالی امید احساس می شود!!!
مجموعه عکس نوشته صبر و شکیبایی
مجموعه تصویر نوشته درباره صبر
مجموعه ی تصویرنوشته متشکل از قصار و حدیث و شعر در موضوع صبر و امید و شکیبایی
تاثیر افکار منفی بر بدن ما
تصویرنوشته ای درباره تاثیر افکار منفی بر روی جسم و روح انسان
تصویرنوشته روانشناسی
بسیاری از دردهایی که با آنها دست به گریبان هستیم
سیرت یا صورت؟! مسئله این است!!
در ارتباط چی چیز ماندگار است:
آنچه که ما را در دلها برای همیشه می نشاند اخلاق خوب و سیرت زیباست نه پول ومقام و زیبایی
کمک به دیگران راهی برای کمک به خویشتن
برای رسیدن به همه چیز باید از همه چیز گذشت:
عکس/امروز بر کدام پله قدم گذاشته اید؟
اراده انجام کارتان تا چه حد است
طراحی و تولید : ایران سامانه